GDPR

Geplaatst op door

Algemeen privacy statement Lamidore Torhout

Het koor Lamidore (met secretariaat op het volgende adres: Ernest Claeslaan 9, 8820 Torhout, Anne Strybol, anne.strybol@gmail.com, 050 / 21 17 39, info@koor-lamidore.be) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor de privacy.

In deze privacyverklaring willen we transparante informatie verstrekken over de gegevens die we verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Lamidore houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, in voege getreden op 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij altijd:

 • de persoonsgegevens van koorleden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie verder);
 • de persoonsgegevens van niet-koorleden beperkt gebruiken voor ad-hoc-doeleinden, in casu het versturen van info naar geïnteresseerden/sympathisanten die daartoe vrijwillig hun mailadres ter beschikking stelden;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan partijen die niets te maken hebben met de dagelijkse werking van de vereniging, noch met de doelen waarmee koorleden en niet-koorleden hun gegevens hebben verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het koor Lamidore is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u over onze privacyverklaring vragen heeft, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het secretariaat of via e-mail: info@koor-lamidore.be.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Lamidore verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • voor de koorleden: het kunnen deelnemen aan de activiteiten van Lamidore
 • voor de niet-koorleden / sympathisanten van het koor: het kunnen bijwonen van de activiteiten van Lamidore, het ontvangen van digitale informatie over de activiteiten van Lamidore.
 • voor het koor: het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • voor het koor: het aangaan van een verzekering voor de koorleden tijdens activiteiten.

Welke gegevens verzamelen we?

Voor het realiseren van de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen / verzamelen / verwerken:

 • voor de koorleden: familienaam, voornaam, roepnaam, adres, mailadres, vast telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, zangstem, voedselallergieën.
 • voor de niet-koorleden: een mailadres om info te ontvangen over de activiteiten …

Welke derden/verwerkers zijn hierin betrokken?

 • Voor de koorleden en niet-koorleden:
  • het verzekeren van onze leden en activiteiten via de koorkoepel “Koor en Stem”.
  • het verspreiden van uitnodigingen, foto’s eigen aan de vereniging, … via onze eigen website https://www.koor-lamidore.be, het social media-platform Facebook:
   https://www.facebook.com/koorLamidore/ en de account “koorlamidore” op de Instagram-applicatie.
 • Voor de niet-koorleden:
  • het vrijwillig opgeven van een mailadres waarop een sympathisant koorinformatie wil ontvangen gebeurt op het volgende platform: http://lamidore.wufoo.com/forms/z7x3p3/ , te bereiken via de knop “Ik wil op de hoogte blijven” op de website van het koor: www.koor-lamidore.be

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden / verwerkers doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken.

Wat is de bewaartermijn?

Lamidore bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk (tot maximaal 5 jaar na stopzetting van uw lidmaatschap) voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van wat door de wet is vereist.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Lamidore stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die verwerkt worden te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. lndien zich toch een inbreuk zou voordoen en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Lamidore u onverwijld van deze inbreuk op de hoogte stellen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;

 • Koorleden kunnen zelf aangeven welke gegevens (officiële voornaam, adres, vast telefoonnummer, gsm-nummer, voedselallergieën) privé moeten blijven, zowel binnen de koorgroep, als daarbuiten.
 • Alle personen die namens Lamidore toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van koorleden en niet-koorleden, zijn verplicht tot geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wat zijn uw rechten over uw gegevens?

U hebt recht om uw gegevens bij ons op te vragen, te laten corrigeren of verwijderen. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. (U kunt ons ook contacteren via de contactpagina van onze website
https://www.koor-lamidore.be/contacteer-het-bestuur-van-lamidore/ )

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Heeft u een klacht?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met het koorbestuur contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, te bereiken via volgende contactgegevens: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.

In geval van wijziging van dit privacy statement

Lamidore kan zijn privacy statement wijzigen. Oudere versies van het privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Beknopte versie privacy statement Lamidore Torhout

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het secretariaat van het koor Lamidore, waarvan gegevens hierboven. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken volstaat een melding aan het secretariaat of via een e-mail aan het bestuur: bestuur@koor-lamidore.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze corrigeren of laten wissen.